Vario-Sonnar 3,4/35-70   F8 AE   AX   EBX

菖蒲ヶ浜
何の変哲もない雪景色だが、何か気になるのだ。